Nemo Apps
随身携带这些短语
下载我们用于iPhone、iPad与安卓的免费泰语学习应用程序。
Android app on Google Play
泰语

泰语

常用短语手册

สวัสดี
Săwătdee
你好
สวัสดี ครับ/ค่ะ
Săwătdee krāp / kà
您好(较有礼貌)
ขอบคุณ
Kăwpkoon
谢谢
ขอ โทษ
Káw tò—ht
对不起、请问
กรุณา
Gărōonaa
ชน แก้ว!
Chohn gàaeo!
干杯!
ลา ก่อน
Laa găwn
再见
ราคา เท่าไหร่?
Raakaa tàorăi?
多少钱?
เก็บ เงิน ด้วย ครับ/ค่ะ
Gĕp ngeern dùay krāp / kà
请结账
ห้อง น้ำ อยู่ ที่ ไหน?
Hàwng nāam yŭu tèe nái?
厕所在哪里?
ประเทศ ไทย
Bprătàeht tai
泰国
ภาษา ไทย
Paasáa tai
泰语
กรุงเทพฯ
Groongtàehp
曼谷
บาท
Băat
泰铢
ใช่
Chài
ไม่ ใช่
Mài chài
不是
… หนึ่ง อัน
… nĕung an
一、一个…
… สอง อัน
… sáwng an
两个…
สาม
Sáam
อัน นี้
An nēe
这个
อัน นั้น
An nān
那个
ดี มาก
Dee màak
很好
สวย
Súay
美丽、漂亮
อร่อย
Ărăwy
好吃
ฉัน ชอบ
Chán chàwp
我喜欢
ตกลง
Dtŏh·klohng
好的、没问题
เยี่ยม
Yìiam
太好了
… อยู่ ที่ ไหน?
… yŭu tèe nái?
…在哪里?
อะไร?
Ărai?
什么?
เมื่อไหร่?
Mèuuarăi?
何时/什么时候?
นิดหน่อย
Nītnăwy
一点
ยินดี ต้อนรับ!
Yindee dtàwnrāp!
欢迎!
สวัสดี ตอน เช้า
Săwătdee dtawn chāao
早安
ราตรี สวัสดิ์
Raatree săwăt
晚安
บาย!
Baai!
再见!
แล้ว พบ กัน ใหม่
Lāaeo pōhp gan măi
回头见
ขอบคุณ มาก ครับ/ค่ะ
Kăwpkoon màak krāp / kà
非常感谢
ยินดี
Yindee
不客气
ไม่ เป็น ไร
Mài bpen rai
没问题
ฉัน รัก คุณ
Chán rāk koon
我爱你
ยินดี ด้วย!
Yindee dùay!
恭喜!
คุณ แนะนำ อะไร?
Koon nāenam ărai?
你推荐什么?
ฉัน ขอ ถ่ายรูป ได้ ไหม?
Chán káw tăairùup dài mái?
我可以照张相吗?
นั่น คือ อะไร?
Nàn keuu ărai?
那是什么?
คุณ มา จาก ที่ ไหน?
Koon maa jăak tèe nái?
你从哪里来?
ฉัน มา จาก …
Chán maa jăak …
我来自…
คุณ สบายดี ไหม?
Koon săbaaidee mái?
你好吗?
ฉัน สบายดี
Chán săbaaidee
我很好
คุณ ชื่อ อะไร?
Koon chèuu ărai?
你叫什么名字?
ฉัน ชื่อ …
Chán chèuu …
我叫…
ยินดี ที่ ได้ รู้จัก
Yindee tèe dài rūujăk
很高兴认识你
ที่ นี่
Tèe nèe
这里
ที่ นั่น
Tèe nàn
那里
น่าสนใจ
Nàasóhnjai
有趣的
เป็นไป ได้
Bpenbpai dài
可能的
ถูก
Tŭuk
便宜、正确、对
มหัศจรรย์
Māhătsăjan
极好的、精彩的
ที่ ชื่นชอบ
Tèe chèuunchàwp
最喜爱的
มี ชื่อเสียง
Mee chèuusíiang
有名
ยอด มาก!
Yàwt màak!
真棒!
ยุ่ง
Yòong
พร้อม
Prāwm
准备好、一起
ที หลัง
Tee láng
稍晚
ตอน นี้
Dtawn nēe
现在
ฉัน
Chán
คุณ
Koon
你、你们
เพื่อน
Pèuuan
朋友
รถ ตุ๊กตุ๊ก
Rōht dtōokdtōok
三轮机动车
ไม่ มี อะไร
Mài mee ărai
没事
มาก กว่า
Màak gwăa
更多
บาง ที
Baang tee
也许
แน่นอน
Nàaenawn
当然
ฉัน เข้าใจ
Chán kàojai
我懂
ฉัน ไม่ เข้าใจ
Chán mài kàojai
我不懂
กรุณา พูด อีก ครั้ง
Gărōonaa pùut ĕek krāng
请再讲一遍
คุณ พูด ภาษา อังกฤษ ได้ หรือ เปล่า?
Koon pùut paasáa anggrĭt dài réuu bplăo?
您会说英文吗?
ฉัน พูด ไทย ได้ นิดหน่อย
Chán pùut tai dài nītnăwy
我能说一点泰语
… พูด เป็น ไทย ว่า ยังไง?
… pùut bpen tai wàa yang·ngai?
用泰语怎么说…?
… แปล ว่า อะไร?
… bplaae wàa ărai?
…是什么意思?
ฉัน ใช้ อินเทอร์เน็ต ที่ นี่ ได้ ไหม?
Chán chāi intuuhrnēt tèe nèe dài mái?
这里能上网吗?
ช่วย แนะนำ ร้าน อาหาร แถวๆ นี้ หน่อย?
Chùay nāenam rāan aaháan táaeotáaeo nēe năwy?
你能推荐附近一家好的饭店吗?
ลด ราคา หน่อย ได้ ไหม?
Lōht raakaa năwy dài mái?
您能给我折扣吗?
ไม่ อยาก ได้
Mài yăak dài
我不要
ช่วย ด้วย!
Chùay dùay!
救命!
ตำรวจ
Dtamrŭaat
警察
หมอ
Máw
医生
ฝรั่ง
Fărăng
西方人、外国人
ทาง ไหน?
Taang nái?
哪个方向?
วัน นี้
Wan nēe
今天
คืน นี้
Keuun nēe
今晚
พรุ่งนี้
Pròongnēe
明天
ซ้าย
Sāai
左边
ขวา
Kwáa
右边
น้ำ
Nāam
ข้าว
Kàao
米饭
แกง
Gaaeng
咖喱、汤、炖菜
เผ็ด
Pĕt
ไม่ เผ็ด
Mài pĕt
不辣的
มี ความ สุข
Mee kwaam sŏok
高兴
ถนน
Tănóhn
街道
งู กิน หนู จน งู งงงวย
Nguu gin núu john nguu ngohng·nguay
绕口令:蛇老吃耗子、一直吃到自己变昏头蛇
泰语是泰国的官方语言,常用于普吉岛、苏梅岛、帕安岛、皮皮岛以及曼谷市、芭堤雅市和清迈市,一般以泰文字母书写。这款程序同时支持泰语的泰文字母和罗马字母显示。
西欧
英语
法语
德语
意大利语
西班牙语
葡萄牙语
希腊语
荷兰语
爱尔兰盖尔语
斯堪的纳维亚
挪威语
瑞典语
丹麦语
芬兰语
东欧
俄语
波兰语
捷克语
匈牙利语
克罗地亚语
罗马尼亚语
中东和南亚
阿拉伯语
土耳其语
希伯来语
印地文
泰米尔语
僧伽罗语
东亚
日语
中文
粤语
泰语
韩语
印度尼西亚语
马来语文
他加禄语
越南语
将语言更换为:
English English 日本語 日本語 español español
Deutsch Deutsch 简体中文 简体中文 português português
русский русский 繁體中文 繁體中文 italiano italiano
français français 한국어 한국어 Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia
  ภาษาไทย ภาษาไทย  
Btn close